Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Dowód osobisty

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Beata Ciarcińska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój nr 104
w godzinach: poniedziałek - piątek 7,30-15,30

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

Adres e-mail

beata.ciarcinska@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1.Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.
 
2.Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy

Miejsce odbioru

W siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek

Wymagane Dokumenty

1. fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która musi być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występuj przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2–4 ustawy.
2. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowe powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.
3. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB,
4. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa

Czas realizacji

30 dni

Podstawa prawna

1.ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. O dowodach osobistych (Dz.U. z 2016, poz. 391)
2.rozporządzenie MSW z dnia 29 stycznia 2015r. (Dz.U.z 2015r., poz.212) wzór dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodu osobistego i ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
3. ustawa z dnia 17 lutego 2005r. O informatyzacji działalnosci podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r, poz. 1114)