Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Dowód osobisty

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Beata Wiśniewska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój nr 103
w godzinach: poniedziałek - piątek 7,30-15,30

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

Adres e-mail

beata.wisniewska@um.ostroda.pl

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego- potwierdza twoją tożsamość i obywatelstwo.

Z dowodem możesz podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granice na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen,Albania,Czarnogóra. Z e-dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek granicznych. Dodatkowo dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi pomiotami : logowanie się do portali administracji publicznej np. ePUAP, elektroniczne podpisywanie dokumentów(podpis osobisty).

 

        Sposób załatwienia sprawy

 

 W urzędzie

Przez internet

Poza urzędem

 

       W urzędzie

Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w siedzibie dowolnej gminy niezależnie od miejsca zameldowania podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba , która kończy 18 lat może sama złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa rodzic,opiekun prawny lub kurator.

Jeśli składasz wniosek w urzędzie w imieniu dziecka,które ukończyło 5 lat, dziecko musi być obecne przy składaniu wniosku.

Do wniosku dowodowego należy dołączyć zdjęcie na kolorowym papierze fotograficznym o  wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem,mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami chyba ,że osoba przedstawi stosowne zaświadczenie.

Do urzędu należy zabrać z sobą dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport-jeśli masz.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 

   Przez internet

Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem osobistym albo profilem zaufanym, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię  o rozdzielności co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35x 45 mm spełniającej wymogi opisanej przy wersji papierowej. Po wysłaniu wniosku nie możesz go edytować ani podmieniać w nim załączników dlatego zanim podpiszesz sprawdź poprawność wypełnionego formularza. Podpisać wniosek elektronicznie można zrobić na 3 sposoby :

podpisem zaufanym,

e-dowodem,

certyfikatem kwalifikowanym.

 

 

Składając wniosek w wersji papierowej czy elektronicznej zdecyduj czy chcesz mieć podpis osobisty umieszczony w e-dowodzie?

Podpis osobisty- zaawansowany podpis elektroniczny umieszczony w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem(podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go używać do załatwiania innych spraw- z firmami lub osobami,jeśli zgodzą się na to obie strony.

 

Może mieć go osoba:

pełnoletnia

która skończyła 13 lat ( o taki certyfikat wnioskuje rodzic a z podpisu może korzystać gdy ukończy 18 lat )

 

Osoby ubezwłasnowolnione częściowo czy całkowicie NIE mają tego certyfikatu.

 

By użyć tego certyfikatu potrzebujesz 6 – cyfrowego kodu PIN 2.

 

 

Certyfikat , który pozwala uwierzytelniać się w usługach online  ma osoba która skończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona.

 

By użyć tego certyfikatu potrzebujesz 4 – cyfrowego kodu PIN 1.

 

Jak używać e-dowodu,zmieniać PIN lub odblokowywać certyfikat za pomocą kodu PUK, dowiesz się na stronie edowod.gov.pl(http;//edowod.gov.pl).

 

Poza urzędem

 

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanego chorobą,niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

 

Skontaktuj się z najbliższym urzędem gminy. Wyjaśnij urzędnikowi,że nie możesz osobiście zgłosić się do urzędu. Podaj swoje dane ( tel. kontaktowy i adres pobytu). Przygotuj zdjęcie. Urzędnik odwiedzi cię w umówionym terminie.

 

Miejsce odbioru dowodu osobistego :

 

 Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności w przypadku gdy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art.26 ust. 1(ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 roku).

Jeśli nie możesz odebrać dowodu osobiście z powodu choroby lub niepełnosprawności lub innego ważnego powodu,który wystąpił po złożeniu wniosku,skontaktuj się z urzędem,który przyjął wniosek. Urzędnik odwiedzi cię w miejscu, w którym przebywasz i zapewni ci odbiór dowodu osobistego.

CZY TWÓJ DOWÓD JEST GOTOWY - SPRAWDŹ

 

 

Czas realizacji

30 dni

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. O dowodach osobistych (Dz.U. z 2017. poz. 1464. ze zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. Z 2015 r. poz. 212 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. O informatyzacji działalnosci podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r.,  poz. 570 ze zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400 ze zm.)