Wersja obowiązująca z dnia

Wpis do ewidencji innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie

Termin załatwienia

do 14 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie

 Ul. Adama Mickiewicza 24 pok. Nr 106

Telefon kontaktowy

Anna Gęstwicka, Anita Titz

89 642-94-55, 89-642-94-85

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl,

Sposób załatwienia

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu.

Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi - czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, polem biwakowym

Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu usług z tym związanych

Osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych  proszone są o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej i terminowe przekazywanie wymaganych danych.

  Formularzu KT-1 sprawozdanie o wykorzystywaniu turystycznego obiektu noclegowego- dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, 

formularzu KT-2 wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego - dotyczy  obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Sprawozdania można przekazywać:

– za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

– w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35- 959 Rzeszów


Formularze do pobrania ze strony www.stat.gov.pl

Miejsce odbioru

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie

 Ul. Adama Mickiewicza 24 pok. Nr 105

Wymagane Dokumenty

-wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarski,

- kserokopia NIP,

- kserokopia odpisu z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

Czas realizacji

do 14 dni

Opłaty

bez opłat

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022, poz 2000 ze zm.)

2.     art. 38 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2022r., poz. 2185)

3.     Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017r, poz. 2166)

4.     Zarządzenie Nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 lipca 1994 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie bazy noclegowej turystyki

Powiadomić urząd o zakończeniu działalności - link do strony

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Załączniki