Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Osoba do kontaktu:

Anna Gęstwicka, Anita Titz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-85

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

 Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Wymagane  dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie licencji wraz z dokumentami, których dotyczy zmiana

Opłaty:

W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj.:

 • od 2 do 15 lat – 20 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 25 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 30 zł
  • 10 % opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za zmianę treści uprawnienia,
  • 5% opłaty za udzielenie uprawnienia - za wydanie każdego wypisu w przypadku zmiany treści uprawnienia,
  • 11% opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za wydanie wypisu za każdy nowy pojazd,
  • 1% opłaty jak za udzielenie uprawnienia - za wydanie każdego wypisu w innym przypadku (np. utrata wypisu)

Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem dokumentu.

Opłatę za udzielenie/zmianę licencji uiszcza się  na konto Urzędu  BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

 Tryb odwoławczy:

W przypadku zmian dokonanej w formie decyzji odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W innych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym  (Dz.U. z 2022 poz. 2201)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1220)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2463)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142)

Inne Informacje:

UWAGA:

Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie         z wymaganiami określonymi w ustawie z dn. 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

Uwagi:

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Załączniki