Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Osoba do kontaktu:

Anna Gęstwicka

Anna Ostrówka

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-54, 89-642-94-55

Adres e-mail:

anna.ostrowka@um.ostroda.pl, a.gestwicka@um.ostroda.pl,

 

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Wymagane  dokumenty:

1. Wniosek o udzielenie licencji wraz z dokumentami, których dotyczy zmiana

Opłaty:

W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj.:

  • od 2 do 15 lat – 20 zł
  • powyżej 15 do 30 lat – 25 zł
  • powyżej 30 do 50 lat – 30 zł

Opłata administracyjna wnoszona przed odbiorem dokumentu.

Opłatę za udzielenie/zmianę licencji uiszcza się w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto   BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku zmian dokonanej w formie decyzji odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W innych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140.).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018, poz. 2096 ze zm.).

 

Uwagi:

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Załączniki: