Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka

Termin załatwienia

Do 7 dni od złożenia wniosku – po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów

Osoba kontaktowa

Ewa Wosiek, Wioletta Pietkiewicz

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie
14 – 100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24
Ewidencja działalności gospodarczej pokój Nr 106,

Telefon kontaktowy

89 642-94-29, 89 642-94-55, 89 642-94-54

Adres e-mail

ewid@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie
14 – 100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24
Ewidencja działalności gospodarczej pokój Nr 106,

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udzielenie licencji  wraz z dokumentami, których dotyczy zmiana

Czas realizacji

Do 7 dni od złożenia wniosku – po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów

Opłaty

1.       Opłaty administracyjne :
10 % opłaty wniesionej przy otrzymaniu podstawowej licencji .
Opłaty uiszcza się w kasie Urzędu.
 

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu.
Termin wniesienia odwołania od decyzji- licencji- 14 dni, za pośrednictwem Burmistrza miasta Ostródy

Podstawa prawna

1.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23 )
2.       Ustawa z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,poz. 1414 z późn. zmianami)

Załączniki

Pobierz Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówka