Wersja obowiązująca z dnia

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Osoba do kontaktu:

Anna Gęstwicka, Anita Titz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-85

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

 Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Wymagane  dokumenty:

 • Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt. 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt. 2;
 • odpis z rejestru przedsiębiorców lub z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • kserokopia aktualnego orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego
 • Kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem o dopuszczeniu pojazdu do ruchu drogowego taxi
 • Kserokopia legalizacji taksometru prowadzenia przewozu osób taksówką
 • Oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców
 • Kserokopia badania technicznego pojazdu
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogów dobrej reputacji
 • Dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem (zgoda współwłaściciela, umowa użyczenia)
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

Czas realizacji:

do 30 dni

Opłaty:

Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:

 • od 2 do 15 lat – 200 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 250 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 300 zł

Za wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji ( za każdy wydany wypis):

Za licencję ważną od 2 do 15 lat – 22 zł

Za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat – 27.50 zł

Za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat – 33 zł

W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj.:

 • od 2 do 15 lat – 20 zł
 • powyżej 15 do 30 lat -25 zł
 • powyżej 30 do 50 lat- 30 zł

Opłatę za udzielenie/zmianę licencji uiszcza się  na konto Urzędu  BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789 przed złożeniem wniosku

lub

Opłatę skarbową można uiścić kartą płatniczą w Urzędzie Miejskim w Ostródzie (terminal płatniczy znajduje się w pok. 103,123 lub 204G)

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8- nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.

Schemat kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (do pobrania)

 Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym  (Dz.U. z 2022 poz. 2201 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2377)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2463)
 • Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.z 2023r., poz.221)

Przepisy prawa miejscowego związane z wykonywaniem przewozu osób taksówkami:

 1. Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 października 2015r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń i identyfikujących taksówkę osobową na terenie miasta Ostróda obowiązujących przy przewozie osób i bagażu taksówkami

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Załączniki