Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Osoba do kontaktu:

Anna Gęstwicka

Wioletta Pietkiewicz

Łukasz Kalwiński

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-54

Adres e-mail:

a.gestwicka@um.ostroda.pl, pietkiewicz@um.ostroda.pl, kalwinski@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 przez osoby, o których mowa w art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym
 • kserokopia prawa jazdy
 • kserokopia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego
 • kserokopia dowodu rejestracyjnego z przeznaczeniem TAXI
 • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem
 • kserokopia świadectwa legalizacji taksometru
 • oświadczenie  o  zamiarze  zatrudnienia  kierowców, spełniających warunki, o których  mowa  w art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji

Wniosek można również otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ostródzie

Czas realizacji:

do 30 dni

Opłaty:

Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:

 • od 2 do 15 lat – 200 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 250 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 300 zł


W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj.:

 • od 2 do 15 lat – 20 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 25 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 30 zł

 

Opłatę za udzielenie/zmianę licencji uiszcza się w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto  BGŻ BNP PARIBAS S.A.OSTRÓDA 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170  przed złożeniem wniosku.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.

Schemat kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (do pobrania)

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym  (Dz.U.2017, poz.2200 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2013.713 ze zm.).
 •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1044). 

Przepisy prawa miejscowego związane z wykonywaniem przewozu osób taksówkami: