Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Termin załatwienia

do 7 dni od złożenia wniosku po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów

Osoba kontaktowa

Wioletta Pietkiewicz, Łuksz Kalwiński

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie 14 – 100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24( pokój nr 106)

Telefon kontaktowy

89 642-94-54, 89 642-94-57

Adres e-mail

ewid@um.ostroda.pl, pietkiewicz@um.ostroda.pl, kalwinski@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie
14 – 100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24 (pokój nr 106)

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o wydanie licencji należy dołączyć następujące dokumenty :
٭ zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z  późn. zm.)
٭ odpis z rejestru przedsiębiorców z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej 
٭ kserokopie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych potwierdzającymi zdolność do wykonywania zawodu kierowcy
 ٭kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej (w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem pojazdu, należy przedłożyć dokument potwierdzający prawo dysponowania tym pojazdem)
٭ kserokopię legalizacji taksometru
٭ badanie techniczne pojazdu
٭dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem (karta pojazdu)
٭ kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON)
٭ kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (NIP)
٭ dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji na konto – Urząd Miasta Ostróda; 14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24 BGŻ SA  O/OSTRÓDA 53203000451110000002446170

Czas realizacji

      do 7 dni od złożenia wniosku po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów

Opłaty

1.       Opłaty administracyjne :
Opłatę pobiera się za wydanie na każdą taksówkę w wysokości:
-           do 15 lat – 200 zł
-           15 – 30 lat - 250 zł
-           30 – 50 lat - 300 zł.
Opłatę uiszcza się w kasie urzędu Miasta lub na konto Urzędu Miejskiego w Ostródzie
Nr rachunku : BGŻ SA. O/OSTRÓDA 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium odwoławcze w Elblągu. Termin
Wniesienia odwołania od decyzji – licencji – 14 dni , za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostródy

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1907);
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1612);
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726, z późn. zm.);
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków zwrotu części opłaty za wydanie licencji i wypisów z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego (Dz. U. Nr 187, poz. 1255);
  5. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.);
  6. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz. 155.);
  7.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.);
  8.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 1827). 

Załączniki

Pobierz Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką