Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Osoba do kontaktu:

Anna Gęstwicka

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2;
 • odpis z rejestru przedsiębiorców lub z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej  
 • kserokopie aktualnego orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego
 • kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem o dopuszczeniu pojazdu do ruchu drogowego taxi
 • kserokopię legalizacji taksometru prowadzenia przewozu osób taksówką
 • oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców
 • kserokopię badania technicznego pojazdu
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów dobrej reputacji
 • dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem (zgoda współwłaściciela, umowa użyczenia)
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji na konto – Urzędu Miejskiego w Ostródzie ul. Adama Mickiewicza 24 BNP PARIBAS Bank Polska S.A. 
  25 1600 1462  1027 9414 1000 0016  lub gotówką   w kasie  Urzędu Miasta Ostróda.

 Czas realizacji:

do 30 dni

Opłaty:

Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:

 • od 2 do 15 lat – 200 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 250 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 300 zł

Za wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji (za każdy wydany wypis): od 01.01.2020 r.
za licencję ważną od 2 do 15 lat - 22 zł
za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat - 27,50 zł
za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat - 33 zł

W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj.:

 • od 2 do 15 lat – 20 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 25 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 30 zł

Opłatę za udzielenie/zmianę licencji uiszcza się w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na konto   BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.  przed złożeniem wniosku.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte
w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.

Schemat kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (do pobrania)

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym  (Dz.U.2019, poz 2140)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2013.713 ze zm.).
 •  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1000 ze zm.). 

Przepisy prawa miejscowego związane z wykonywaniem przewozu osób taksówkami:

 1. Uchwała nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 27 października 2015r.    w sprawie wprowadzenia  przepisów porządkowych związanych z przewozem osób     i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowych oznaczeń identyfikujących taksówkę osobową na terenie miasta Ostróda obowiązujących przy przewozie osób    i bagażu taksówkami

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Załączniki: