Wersja obowiązująca z dnia

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

KLAUZULA INFORMACYJNA

Termin załatwienia:

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – do miesiąca

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 105

Telefon kontaktowy:

Anna Gęstwicka 89 642-94-55

Anita Titz  89 642 94 85

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 105

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Ostróda

2. Załączniki (oryginały dokumentów do wglądu):

• dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

• kopia pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

• kopia decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020, poz. 2021).

 Opłaty:

1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

• 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

2.Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

• 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnoszą w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości wymienionych w punkcie 2, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W przypadku niezłożenia oświadczenia do 31 stycznia przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30 dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem. Oplata wnoszona jest w kasie lub na rachunek UM Ostróda w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W przypadku niedopełnienia w terminie obowiązku dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 1 ust. 2 i 5 , jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11 1 ust. 2 i 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Przypomina się o obowiązku przestrzegania przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, o którym mowa w art. 131 ust.1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W razie stwierdzenia nieprzestrzegania tego zakazu, zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może zostać cofnięte ( wyrok NSA z dnia 13 lipca 2017, II GSK 082/17)

Opłata wnoszona jest  na rachunek bankowy Urzędu BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

- 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika*

 - 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia

 - 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa: poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Tryb odwoławczy:

  • Zażalenie na postanowienie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
  • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Schemat procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (do pobrania)

Uwagi:

1.Odbiór zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osobiście z dowodem osobistym, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia art. 64§ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
3. Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku lokalizacji punktu sprzedaży w budynku wielorodzinnym mieszkalnym wymagane jest do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych załączenie pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe do wydania zgody na sprzedaż napojów alkoholowych potrzebna jest zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2019r., poz. 737 ze zm.) - uchwała właścicieli lokali (Wspólnoty Mieszkaniowej). Zgoda wyrażona przez inny podmiot wskazany z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. użytkownika, zarządcę lub administratora budynku powinna zawierać informację o uchwale, będącą podstawą zgody.

Podstawa prawna:

Załączniki

Załączniki