Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia dokumentów.

Osoba kontaktowa

Ewa Wosiek, Wioletta Pietkiewicz

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie
14 – 100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24 pok. Nr 106

Telefon kontaktowy

89 642-94-55, 89 642-94-54

Adres e-mail

ewid@um.ostroda.pl, wosiek@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Burmistrz Miasta Ostróda – po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i po spełnieniu wymogów określonych ww. ustawą wydaje zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Miejsce odbioru

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie
14 – 100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24 pok. Nr 106

Wymagane Dokumenty

1.       Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierający:
a)     oznaczenie rodzaju zezwolenia,
b)     oznaczenie przedsiębiorcy , jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania ,
c)     numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
d)    przedmiot działalności gospodarczej,
e)    adres punktu sprzedaży,
f)      adres punktu składowania napojów alkoholowych .
2.       Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
3.       Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
4.       Pisemną zgodę właściciela , użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym.
5.       Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego , potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
6.       Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim – w przypadku kontynuacji sprzedaży.

Czas realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia dokumentów.

Opłaty

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się w wysokości :
1)                525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa ,
2)                525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/
3)                2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 
Opłata o której mowa wyżej, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. Przedsiębiorcy , prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim , są zobowiązani do złożenia , do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Wysokość opłaty rocznej, w przypadku punktu sprzedaży , w którym roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
 
1)                37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa wynosi 1,4 ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
2)                37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa
– wynosi 1, 4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku  poprzednim.
3)                77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wynosi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim ./ na podstawie art. 11.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , tekst jednolity Dz. U. z  2016, poz. 487.
 
                Jeżeli wartość sprzedaży , w roku poprzednim, nie przekroczyła wskazanych wielkości przedsiębiorca wnosi wpłatę w wysokości podstawowej.
Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności , opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 
Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy wynosi :
1)      1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5 % alkoholu o oraz piwa ,
2)      1,4 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu / z wyjątkiem piwa /
3)      2,7 % wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18 % ( na podstawie art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 487.
 
Wyżej wymienione opłaty można wpłacić na konto Urzędu Miejskiego Ostródy
Nr rachunku – BGŻ SA. O/OSTRÓDA 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170 lub w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy

Na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostródy , w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
 Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 

Uwagi

1.       Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Ostródy po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2.       Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje tych napojów :
a)    a/ do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo,
b)    b/ powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu / z wyjątkiem piwa/
c)     c/ powyżej 18 % zawartości alkoholu
3.       Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych wydawane są na okres nie krótszy niż 2 lata, dla placówek gastronomicznych nie krótszy niż 4 lata oraz dla przedsiębiorców, których działalności polega na organizowaniu przyjęć na okres do 2 lat.
4.       Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona w placówkach handlu detalicznego i zakładach gastronomicznych zlokalizowanych w budynkach oddalonych
Co najmniej 50 m od wejścia do punktu sprzedaży napojów alkoholowych do wejścia do obiektów chronionych- odległość mierzona ciągiem komunikacyjnym dla pieszych.
5.       Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur , z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu są obowiązani do posiadania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.
6.       Inne wymagania i warunki sprzedaży napojów alkoholowych zawarte są w Uchwałach Rady Miejskiej Ostródy przywołanych na podstawie procedury.
 
 

Podstawa prawna


1.       Ustawa z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 487/
2.       Uchwałą Nr VII/50/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 marca 2003 r. W sprawie określenia czasu pracy palcówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Ostródy.
3.       Uchwała Nr 6/39/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26.02.2003 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Ostróda.
4.       Uchwała Nr 6/38/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26.02.2003 r. W sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ostródy.

Załączniki