Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Termin załatwienia:

wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca

Osoba kontaktowa:

Anna Gęstwicka

Wioletta Pietkiewicz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105     

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-54

Adres e-mail:

a.gestwicka@um.ostroda.pl, pietkiewicz@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Ostróda

2. Załączniki (oryginały dokumentów do wglądu):

• kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

• kopia pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

• kopia decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

 

Opłaty:

1. Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

• 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

 

2. Opłaty za korzystanie z zezwolenia w latach kolejnych są wnoszone na podstawie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach  w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

• 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

• 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnoszą w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim – „Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych”

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości wymienionych w punkcie 2, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Opłaty:

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub na rachunek bankowy Urzędu  BGŻ SA o/Ostróda 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170.

Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

-    17 zł - za ustanowienie pełnomocnika*

  -  24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia

  - 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

    poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów  udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Tryb odwoławczy:

  1. Zażalenie na postanowienie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
  2. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Podstawa prawna:

1.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 487/

2.   Uchwałą Nr VII/50/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 marca 2003 r. W sprawie określenia czasu pracy palcówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych                i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Ostródy.

3.   Uchwała Nr 6/39/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26.02.2003 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Ostróda.    

4.   Uchwała Nr 6/38/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26.02.2003 r. W sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ostródy.

Uwagi:

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na:

    2 lata – w placówkach handlu detalicznego

    4 lata – w placówkach gastronomicznych

Przy drugim i następnych zezwoleniach, z zastrzeżeniem braku negatywnych opinii – zezwolenia wydawane są odpowiednio na okres 5 i 8 lat.

2.Odbiór zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych osobiście z dowodem osobistym, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

4. Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku lokalizacji punktu sprzedaży w budynku wielorodzinnym mieszkalnym wymagane jest do wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych załączenie pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe do wydania zgody na sprzedaż napojów alkoholowych potrzebna jest zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. nr 80, poz. 903 ze zm.) - uchwała właścicieli lokali (Wspólnoty Mieszkaniowej). Zgoda wyrażona przez inny podmiot wskazany z art. 18 ust. 6 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. użytkownika, zarządcę lub administratora budynku powinna zawierać informację o uchwale, będącą podstawą zgody.

Załączniki