Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Zmiana zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Termin realizacji:

14 dni

Osoba kontaktowa:

Anna Gęstwicka

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 105

 Telefon kontaktowy:

89-642-94-55

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 105

Sposób załatwienia sprawy:

  1. Przyjęcie wniosku o dokonanie zmian w treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Wydanie decyzji zmieniającej treść zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Opłaty:

  1.  za wydanie decyzji - 10 zł
  2.  za ustanowienie pełnomocnika – 17 zł*

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa: poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie( kasa czynna: poniedziałek 9.00-15.30, wtorek – piątek 8.00-13.30 ) lub na rachunek bankowy Urzędu

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.

Tryb odwoławczy:

 Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwaga

Zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu następuje w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

 Podstawa prawna:

  1. art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2021, poz. 735 ) ,
  2. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 poz. 1119)
  3. ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006. (Dz.U. z 2020, poz. 1546 ze zm.)

Załączniki: