Wersja obowiązująca z dnia

Zmiana zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Termin realizacji:

14 dni

Osoba kontaktowa:

Anna Gęstwicka 89 642 94 55

Anita Titz  89 642 94 85

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 105

 Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89 642-94-85

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 105

Sposób załatwienia sprawy:

  1. Przyjęcie wniosku o dokonanie zmian w treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Wydanie decyzji zmieniającej treść zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Opłaty:

  1.  za wydanie decyzji - 10 zł
  2.  za ustanowienie pełnomocnika – 17 zł*

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa: poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłata wnoszona na rachunek bankowy Urzędu BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Tryb odwoławczy:

 Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwaga

Zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu następuje w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

 Podstawa prawna:

  1. art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2023, poz. 775 ze zm.)
  2. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023, poz.165 ze zm.)
  3. ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006. (Dz.U.2022, poz. 2142 ze zm.).

Załączniki