Wersja nieobowiązująca z dnia

Zmiana zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zmiana zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Termin realizacji:

14 dni

Osoba kontaktowa:

Anna Gęstwicka

Wioletta Pietkiewicz

 

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 105

 

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-54

Adres e-mail:

a.gestwicka@um.ostroda.pl, pietkiewicz@um.ostroda.pl

 

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego
14-100 Ostróda ul. Adama Mickiewicza 24

pokój 105

 

Sposób załatwienia sprawy:

  1. Przyjęcie wniosku o dokonanie zmian w treści zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. Wydanie decyzji zmieniającej treść zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zmiany w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Opłaty:

  1.  za wydanie decyzji - 10 zł
  2.  za ustanowienie pełnomocnika – 17 zł*

* Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa: poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłata wnoszona jest w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie( kasa czynna: poniedziałek 9.00-15.30, wtorek – piątek 8.00-13.30 ) lub na rachunek bankowy Urzędu

BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. Ostróda 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170.

Tryb odwoławczy:

 Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwaga

Zgłoszenie zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu następuje w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

 

 Podstawa prawna:

  1. art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096),
  2. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018, poz. 2137 ze zm.)
  3. ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006. (Dz.U. z 2018, poz. 1044 ze zm.)