Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

Termin załatwienia

Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (dotyczy wydania postanowienia).

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska, Krystyna Węgłowska

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezj i Gospodarki Przestrzennej , pok. 202G

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-24

Adres e-mail

malgorzata @um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1.       Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (dotyczy wydania postanowienia).
2.       Wydanie postanowienia o zgodności podziału nieruchomości z planem miejscowym.
3.       Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości (po uprawomocnieniu się postanowienia i otrzymaniu projektów podziału sporządzonych na aktualnej mapie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wykonanych przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego).

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 202G

Wymagane Dokumenty

1.       Wniosek osoby lub osób (jeżeli nieruchomość objęta jest współwłasnością) posiadających tytuł prawny do nieruchomości.
2.       Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej lub aktu notarialnego).
3.       Wypis i wyrys z katastru (ewidencji gruntów i budynków) nieruchomości.
4.       Wstępny projekt podziału nieruchomości w 2 egz.

Czas realizacji

 Niezwłocznie lecz nie później niż 30 dni od daty złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (dotyczy wydania postanowienia).

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej: art. 2 ust 1 pkt 1h ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2016r., poz. 1827)

Tryb odwoławczy

1.       Postanowienia - zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostródy, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
2.       Decyzje – odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostródy, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 

Podstawa prawna

1.       Art. 92 do 99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. , poz. 1774 ze zm.)
2.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663).

Pobierz Wniosek o dokonanie podziału nieruchomośc