Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami

Termin załatwienia

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Osoba kontaktowa

Petka Grażyna

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy, tj. : od poniedziałku do piątku – 7:30 - 15:30
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89-642-94-17

Adres e-mail

petka@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Wniosek powinien zawierać:
·       imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP), 
·       określenie przedmiotu i obszaru działalności,
·       określenie miejsca i obszaru prowadzenia działalności,
·       określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
·       informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
·       proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
·       określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,

Wymagane Dokumenty

Wymagane dokumenty
    * wniosek na zezwolenie w zakresie działalności, o którą przedsiębiorca wnioskuje  - wnioski
* załączniki do wniosku - zgodnie z wyszczególnieniem umieszczonym w formularzu wniosku
 

Opłaty

Za wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami pobiera się opłatę w wysokości 616,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018, poz. 1044), część III poz. 44 pkt. 1.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

Pouczenie:
Zgodnie z art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony prowadzenia schroniska dla zwierząt może zostać udzielone na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż na 10 lat.
Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta Ostróda może:
- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętemu zezwoleniem.
Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Miasta Ostróda wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu

Podstawa prawna

* Art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2018 r.   poz. 1454 ze zm..) 
* Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (DZ. U. z 2013r. poz. 856 z późn. zm.)
*Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U.   z 2004 r. Nr 158, poz. 1657) 
*Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (DZ. U. z 2018 poz.1044)
* Uchwała Nr LV/296/2014 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 września 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.