Wersja nieobowiązująca z dnia

Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Termin załatwienia: miesiąc od prawidłowo złożonego wniosku.

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Osoba do kontaktu

Belowska Izabela

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219 lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr , w godzinach pracy tj.: od poniedziałku do piątku – 7:30-15:30

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ostródzie

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89-642-94-59

Adres e-mail

izabela.belowska@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek powinien zawierać:

· Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),

· Określenie przedmiotu i obszaru działalności,

· Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,

· Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

· Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

· Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,

Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

· Udokumentowanie gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,

· Informacje zgodnie z uchwałą nr XLV/223/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.

Wymagane Dokumenty

Do wniosku dołącza się:

· Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości

· Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Wniosek do pobrania w formacie: DOC.

Czas realizacji

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.

Opłaty

107,00 zł za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w kasie Urzędu Miasta Ostróda, lub na rachunek bankowy: Urząd Miasta Ostróda ul. Mickiewicza 24 konto Nr 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439);

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r.,poz. 1546 ze zm.);

Uchwała Nr XXIII/126/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 grudnia 2019 r r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Ostróda;

Uchwała nr XLV/223/2013 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystość ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Ostróda.

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.