Wersja obowiązująca z dnia

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Termin załatwienia

Do 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku; Termin wydania zaświadczenia o dokonaniu wpisu do przedmiotowego rejestru uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wnioskudo tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu do urzędu uzupełnienia wniosku o wpis.

Osoba kontaktowa

Belowska Izabela

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy
ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy, tj. : od poniedziałku do piątku – 7:30-15:30

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ostródzie

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89 642-94-33

Sposób załatwienia

1. nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru/ o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;

2. odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w drodze decyzji, w przypadku, gdy:

• wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

• przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem  w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Miejsce odbioru

Zaświadczenie o wpisie  wysyła się pocztą lub można je odebrać osobiście w pokoju Nr 307 Urzędu Miejskiego ul. Mickiewicza 24 w Ostródzie

Wymagane Dokumenty

Do wniosku dołącza się:

·         oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

·         oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).

 

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Wniosek do pobrania w formacie: DOC

Oświadczenie

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

·         firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

·         numer identyfikacji podatkowej (NIP);

·         określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

Opłaty

Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00zł,  zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.). Opłatę uiszcza się przed złożeniem wniosku, na konto Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Tytułem „Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli”, - nr konta do opłaty skarbowej  BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789 .

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Miejskiego w Ostródzie – nr konta do opłaty skarbowej  BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789 .

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji oraz o wykreśleniu z ewidencji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 Podstawa prawna

1.      Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439),

2. Ustawa z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.),

3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).