Wersja nieobowiązująca z dnia

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Termin załatwienia

7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku;Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu do urzędu uzupełnienia wniosku o wpis.

Osoba kontaktowa

Belowska Izabela

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy, tj. : od poniedziałku do piątku – 7:30-15:30
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Ostródzie
ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89 642-94-59

Sposób załatwienia

1. nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru/ o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;
2. odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w drodze decyzji, w przypadku, gdy:
• wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
• przedsiębiorcę wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Miejsce odbioru

Decyzję wysyła się pocztą lub wnioskodawca może ją odebrać osobiście w pokoju Nr 307 Urzędu Miejskiego ul. Mickiewicza 24 w Ostródzie

Wymagane Dokumenty

Do wniosku dołącza się:

·         oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
·         oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).
 
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.
Wniosek powinien zawierać:
·         firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
·         numer identyfikacji podatkowej (NIP);
·         numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
·         określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

Opłaty

Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,001)zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044.). Opłatę uiszcza się przed złożeniem wniosku, na konto Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Tytułem „ Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli”, na rachunek 19 1160 2202 0000 0000 6194 1364.
1)    Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012r. prowadzą działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie zezwolenia udzielonego przez Burmistrza Miasta Ostródy, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012r.
Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Miejskiego w Ostródzie –, rachunek 19 1160 2202 0000 0000 6194 1364
W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji oraz o wykreśleniu z ewidencji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od jej doręczenia
 

Podstawa prawna

1.      Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz.1454 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2168 ze zm..).
3.    Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044)