Wersja nieobowiązująca z dnia

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Termin załatwienia

Do 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku; Termin wydania zaświadczenia o dokonaniu wpisu do przedmiotowego rejestru uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków. Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu do urzędu uzupełnienia wniosku o wpis.

Osoba kontaktowa

Belowska Izabela

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy, tj. : od poniedziałku do piątku – 7:30-15:30

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ostródzie

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89 642-94-33

Sposób załatwienia

1. nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru/ o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;

2. odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w drodze decyzji, w przypadku, gdy:

• wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;

• przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w wyniku wydania przez organ prowadzący rejestr decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem  w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Miejsce odbioru

Zaświadczenie o wpisie  wysyła się pocztą lub można je odebrać osobiście w pokoju Nr 307 Urzędu Miejskiego ul. Mickiewicza 24 w Ostródzie

Wymagane Dokumenty

Do wniosku dołącza się:

· oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

· oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).

 Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Wniosek do pobrania w formacie: DOC

Oświadczenie

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

· firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

· numer identyfikacji podatkowej (NIP);

· określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;

Opłaty

Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.). Opłatę uiszcza się przed złożeniem wniosku, na konto Urzędu Miejskiego w Ostródzie. Tytułem „ Opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli”, na rachunek BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Miejskiego w Ostródzie –, rachunek BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji oraz o wykreśleniu z ewidencji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 30 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)