Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Ubieganie się o mieszkanie z zasobów Gminy Miejskiej Ostróda

               Zgodnie z Uchwałą  Nr XXXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20.09.2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda oraz określenia kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz lokalu socjalnego  informuję, że opiniowanie i rozpatrywanie wszystkich wniosków o wynajem lokali odbywa się w następujący sposób:            

  • informacja o każdym wolnym lokalu przeznaczonym w danym okresie do   wynajmu jest opublikowana na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie  - parter obok pokoju nr 119 - przez okres 14 dni, jak również na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Ostródzie,
  • każda osoba zainteresowana  wynajmem aktualnie wolnego lokalu powinna złożyć wniosek  w terminie 14 dni od daty wywieszenia informacji o tym lokalu na w/w tablicy lub stronie BIP
  • druki wniosków pobiera się w biurze Obsługi Interesanta – pokój nr 119 lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
  • złożone wnioski są rozpatrywane i opiniowane przez Miejską Komisję Mieszkaniową w terminie 14 dni od upływu terminu ich składania,
  • każdy wnioskodawca o sposobie zaopiniowania swojego wniosku jest informowany oddzielnym pismem,
  • podstawą do zawarcia umowy najmu na czas nieokreślony jak i na lokal socjalny jest skierowanie wydane przez Burmistrza Miasta
  • osoby, które spełniają kryteria do ubiegania się o mieszkanie w zasobach komunalnych, a których  wniosek został zaopiniowany negatywnie mogą ponownie ubiegać się o kolejne wolne mieszkanie przeznaczonego do wynajęcia. 

    Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu  lokalu na czas nieoznaczony oraz lokalu socjalnego:

1. Dochód gospodarstwa domowego przypadającego na 1 osobę uzasadniającego  oddanie w najem:

    1) lokal mieszkaniowy na czas nieokreślony:

   -150%najniższej emerytury gospodarstwie jednoosobowym,

   - 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowej.

   2) lokal socjalny:

    -  75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

    -  50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowej.

Termin załatwienia

Art. 13 ust. 5 Uchwały  Nr XXXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20.09.2017r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda oraz określenia kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz lokalu socjalnego.

Osoba kontaktowa

Inspektor ds. mieszkaniowych – Sylwia Zambrzycka

Miejsce załatwienia

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy tj.

Od poniedziałku do piątku – 730 – 1530

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Ostródzie

Ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89-642-94-61

Sposób załatwienia

1.        Wniosek o najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych opiniowane są przez Miejską Komisję Mieszkaniową w terminie 14 dni od upływu terminu określonego w §13 ust.5.

2.        Komisja przy opiniowaniu wniosków kieruje się zasadą racjonalnego wykorzystania zasobów mieszkaniowych gminy w relacji do wielkości i możliwości finansowych rodziny.

3.       O  sposobie zaopiniowania wniosku przez Komisję zainteresowane osoby zostaną poinformowane.

4.        Osoby, które spełniają kryteria do ubiegania się o mieszkanie z zasobów gminy a których wniosek o przydział danego lokalu został zaopiniowany negatywnie mogą ubiegać się ponownie o przydział kolejnego mieszkania przeznaczonego do wynajęcia zgłaszając ustną deklarację w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

5.        Podstawą zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony jak i na lokal socjalny jest wydane skierowanie przez Burmistrza Miasta.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przydział lokalu

Podstawa prawna

Uchwała Nr XXXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda