Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Ubieganie się o mieszkanie z zasobów Gminy Miejskiej Ostróda

Termin załatwienia

Art. 11 ust 1 i 2 Uchwały Nr V/30/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 24.01.2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda oraz określenia kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz lokalu socjalnego.

Osoba kontaktowa

Inspektor ds. mieszkaniowych – Sylwia Zambrzycka

Miejsce załatwienia

Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 24, pokój nr 219, lub w Biurze Obsługi Interesanta, pokój nr 119 w godzinach pracy tj.
Od poniedziałku do piątku – 730 – 1530
lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Ostródzie
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

89-642-94-61

Sposób załatwienia

1.        Wniosek o najem lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych opiniowane są przez Miejską Komisję Mieszkaniową w terminie 14 dni od upływu terminu określonego w §11 pkt 1.
2.        Komisja przy opiniowaniu wniosków kieruje się zasadą racjonalnego wykorzystania zasobów mieszkaniowych gminy w relacji do wielkości i możliwości finansowych rodziny.
3.        sposobie zaopiniowania wniosku przez Komisję zainteresowane osoby zostaną poinformowane.
4.        Osoby, które spełniają kryteria do ubiegania się o mieszkanie z zasobów gminy a których wniosek o przydział danego lokalu został zaopiniowany negatywnie mogą ubiegać się ponownie o przydział kolejnego mieszkania przeznaczonego do wynajęcia zgłaszając ustną deklarację w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
5.        Podstawą zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony jak i na lokal socjalny jest wydane skierowanie przez Burmistrza Miasta.

Wymagane Dokumenty

Załączniki