Wersja obowiązująca z dnia

Zgłoszenie utraty albo uszkodzenia dowodu osobistego. Wydanie zaświadczenia. Przypadek utraty kodu PUK oraz zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów w e-dowodzie

Termin załatwienia
niezwłocznie

Osoba kontaktowa
Wiśniewska Beata

Kosecka Magdalena

Miejsce załatwienia
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 104

Telefon kontaktowy
89-642-94-14
89-642-94-54

Adres e-mail
um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

1. Posiadacz dowodu osobistego ,którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza  niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy. Natomiast zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzin, opiekun prawny lub kurator.

3. Posiadacz dowodu przebywający za granicą fakt utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego zgłasza osobiście lub za pomocą poczty lub faksu w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zaświadczenie jest wydawane nieodpłatnie i jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. W palcówce konsularnej zaświadczenie wydawane jest na żądanie.

5. Jeśli twój dowód osobisty zaginął albo ktoś ci go ukradł zgłoś to w sowim banku dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeństwo i ochronisz się przed oszustami. Bank przekaże informację  o utracie dowodu osobistego innym bankom, operatorom komórkowych i wielu innym firmom.

6.Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

7. W imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w przypadku zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator a w przypadku osoby niepełnosprawnej  zgłoszenia może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.                         

8. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów dokonuje osoba osobiście w organie dowolnej gminy i otrzymuje zaświadczenie nieodpłatnie natomiast przy użyciu dokumentu elektronicznego do organu gminy, który wydał dowód osobisty i zaświadczenie wydaje się na żądanie nieodpłatnie oraz przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji i również zaświadczenie na żądanie nieodpłatnie.

9. Zawieszenie i cofnięcie dowodu osobistego dotyczy e-dowodów wydanych po 4 marca 2019r.Zawieszony czasowo dowód jest nieważny, zawieszone zostały wszystkie certyfikaty i nie można używać dowodu w tym czasie. Wszystkie przypadki użycia dowodu w czasie zawieszenia będą nieważne.

10. Maksymalny czas zawieszenia to 14 dni. Jeśli nie cofniesz zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od zawieszenia to dowód zostanie unieważniony na zawsze.

11. W przypadku  utraty kodu PUK posiadacz dowodu osobistego, działając osobiście ,może przywrócić możliwość korzystania z certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania lub podpisu osobistego w siedzibie organu dowolnej gminy

12. Trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PUK powoduje brak możliwości odblokowania kodu PIN1 i kodu PIN2.

 

Wzór formularza zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu osobistego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. MSWiA z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej.

Wzór formularza zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Podstawa prawna

  •  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. O dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 r., poz. 671.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U z 2021 r. poz. 1865)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1431.)