Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego. Wydanie zaświadczenia.

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Wiśniewska Beata

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 106

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

Adres e-mail

beata.wisniewska@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Zaświadczenie jest wydawane nieodpłatnie. Ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące

Uwagi

  1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego w ogranie gminy, który wydał dowód osobisty.
  3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
  4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
  5. Posiadaczowi dowodu, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu.
  6. W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu przebywającemu poza granicami RP, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu zaświadczenie wydaje się na żądanie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz.U. 2017 r. poz. 1464)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U.z 2017r., poz.1626) w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych i ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu