Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego. Wydanie zaświadczenia.Przypadek utraty kodu PUK oraz zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów w dowodzie osobistym.

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Wiśniewska Beata

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 103

Telefon kontaktowy

89-642-94-14

Adres e-mail

beata.wisniewska@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Zaświadczenie jest wydawane nieodpłatnie. Ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące

Uwagi

  1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego w ogranie gminy, który wydał dowód osobisty.
  3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
  4. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
  5. Posiadaczowi dowodu, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej RP utraty lub uszkodzenia dowodu wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu.
  6. W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu przebywającemu poza granicami RP, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu zaświadczenie wydaje się na żądanie.
  7. W przypadku utraty kodu PUK posiadacz dowodu osobistego, działając osobiście, może przywrócić możliwość korzystania z certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub podpisu osobistego w siedzibie organu dowolnej gminy. Trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PUK powoduje brak możliwości odblokowania kodu PIN. Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez osobę dokonującą zgłoszenia formularza albo w drodze podpisania własnoręcznie przez tę osobę w siedzibie organu dowolnej gminy formularza stanowiącego wydruk sporządzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, z którego użyciem prowadzony jest Rejestr Dowodów Osobistych, przez pracownika tego organu. Wzór formularza zgłoszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. Wzór formularza zgłoszenia cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu
    osobistego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Podstawa prawna

 

1.Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. O dowodach osobistych (Dz.U. z 2017. poz. 1464. ze zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. Z 2015 r. poz. 212 ze zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400)