Wersja obowiązująca z dnia

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

Termin załatwienia
do 30 dni

Osoba kontaktowa
Izabela Długosz

Miejsce załatwienia
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 102

Telefon kontaktowy
89-642-94-29

Adres e-mail
um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, Straży Miejskiej, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, organy paszportowe, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.

Po zakończeniu postępowania zostanie wydana stosowna decyzja.
Wniosek można złożyć:

  •  listownie - na podany wyżej adres
  • osobiście
  • inny (Pełnomocnik)

Wymagane Dokumenty

Podanie

Czas realizacji

2 miesiące od daty złożenia wymaganych dokumentów z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 K.p.a z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłaty wnosi się:   przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Uwagi

1. Formalności załatwia osoba zainteresowana wymeldowaniem lub uchyleniem czynności materialno-technicznej zameldowania albo osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone na piśmie.

2.  W trakcie postępowania o wymeldowanie badana jest przesłanka dobrowolnego i trwałego opuszczenia lokalu.

3. W przypadku gdy czynność zameldowania została dokonana bez spełnienia przesłanki zamieszkiwania w lokalu organ wszczyna postępowanie o uchylenie tej czynności i bada czy zamieszkanie nastąpiło czy też nie.

4. W wyniku przeprowadzonego postępowania, po jego zakończeniu zostanie wydana stosowna decyzja.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1191ze zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2023, poz. 775.)..
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2022 r. poz. 2142).

Inne informacje:

Podanie o wymeldowanie decyzją administracyjną osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się składa właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Załączniki