Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wersja z dnia nieobowiązująca

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania w drodze decyzji administracyjnej

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Izabela Długosz

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 102

Telefon kontaktowy

89-642-94-29

Adres e-mail

ewid@um.ostroda.pl, izabela.dlugosz@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, Straży Miejskiej, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, organy paszportowe, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.
Po zakończeniu postępowania zostanie wydana stosowna decyzja.
Wniosek można złożyć:
  •  listownie - na podany wyżej adres
  • osobiście
  • inny (Pełnomocnik)

Wymagane Dokumenty

Podanie

Czas realizacji

2 miesiące od daty złożenia wymaganych dokumentów z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 K.p.a z przyczyn niezależnych od organu orzekającego.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10 zł.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
Opłaty wnosi się:
-    bezpośrednio w kasie Urzędu
-    przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BGŻ SA o/Ostróda
53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję.

Uwagi

1. Formalności załatwia osoba zainteresowana wymeldowaniem lub uchyleniem czynności materialno-technicznej zameldowania albo osoba posiadająca pełnomocnictwo udzielone na piśmie.
2.  W trakcie postępowania o wymeldowanie badana jest przesłanka dobrowolnego i trwałego opuszczenia lokalu.
3. W przypadku gdy czynność zameldowania została dokonana bez spełnienia przesłanki zamieszkiwania w lokalu organ wszczyna postępowanie o uchylenie tej czynności i bada czy zamieszkanie nastąpiło czy też nie.
4. W wyniku przeprowadzonego postępowania, po jego zakończeniu zostanie wydana stosowna decyzja.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016, poz. 722).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016, poz. 1827).