Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego
Wersja z dnia

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Termin załatwienia
niezwłocznie

Osoba kontaktowa
Łukasz Kalwiński

Miejsce załatwienia
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 103

Telefon kontaktowy
89-642-94-56

Adres e-mail
um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. (ustawa określa zwolnienia z opłat).

Wniosek:

Wniosek można złożyć:

· osobiście

· ePUAP

Wymagane Dokumenty

1. Wypełniony formularz (niżej załączniki)

2. Osoba posiadająca obywatelstwo polskie okazuje dowód osobisty lub paszport. Cudzoziemiec okazuje ważny paszport, kartę pobytu lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego
Wniosek o wymeldowanie z pobytu czasowego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu
Pełnomocnictwo

Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie. Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłaty wnosi się:
-    przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.

Uwagi

1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się.

2. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

4. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z pobytu stałego i czasowego.

6. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

7.Cudzoziemiec opuszczający terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany dokonać wymeldowania z pobytu stałego i czasowego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020, poz.  930).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1923).