Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Anita Ciesielka

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 104

Telefon kontaktowy

89-642-94-56

Adres e-mail

anita.ciesielka@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł. (ustawa określa zwolnienia z opłat).
Wniosek:
Wniosek można złożyć:
· osobiście
· inny (cu.warmia.mazury.p elektroniczna skrzynka podawcza na platformie "CYFROWY URZĄD", Pełnomocnik lub wymeldowanie,

Wymagane Dokumenty

1.       Wypełniony formularz (niżej załączniki)
2.       Osoba posiadająca obywatelstwo polskie okazuje dowód osobisty lub paszport. Cudzoziemiec okazuje ważny paszport, kartę pobytu lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Opłaty

Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie.Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
Opłaty wnosi się:
-    bezpośrednio w kasie Urzędu
-    przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BGŻ SA o/Ostróda
53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

Uwagi

1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się.
2. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązku meldunkowego dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
3. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.
4. Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z pobytu stałego i czasowego.
6. Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
7.Cudzoziemiec opuszczający terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany dokonać wymeldowania z pobytu stałego i czasowego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017, poz. 657)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 poz. 1852.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016, poz. 1827).