Wersja obowiązująca z dnia

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Termin załatwienia
niezwłocznie

Osoba kontaktowa
Łukasz Kalwiński

Agata Grzelakowska

Miejsce załatwienia
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 103

Telefon kontaktowy
89-642-94-56

89-642-94-57

Adres e-mail
um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

  • zameldowania dokonuje się osobiście
  • lub Pełnomocnika
  • ePUAP

 Wnioskodawca otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.

1. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

2. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

4. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik usc w miejscu zameldowania rodzica.

Wymagane Dokumenty

1.  Wypełniony formularz (niżej załączniki).

2.  Dowód osobisty lub paszport.

3.  Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument (oryginał) potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. W przypadku nowo wybudowanego domu

 4. W przypadku dokonywania czynności w formie dokumentu elektronicznego obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy dołącza do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Wniosek o zameldowanie
Wniosek o zameldowanie na pobyt czasowy
Pełnomocnictwo
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

Oświadczenie właściciela lokalu

Czas realizacji

Niezwłocznie

Opłaty

  1. Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej
  2. Opłacie skarbowej podlega: wydanie zaświadczenia - 17 zł  oraz złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie - 17 zł .Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
  3. Opłatę skarbową wnosi się :
  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać także w formie dokumentu elektronicznego  ePUAP Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e- Puap w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm..)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020, poz.  930).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2022 r., poz. 2142)..

4. Udzielenia pełnomocnictwa: art. 33 § 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022, 2000 ze zm.)