Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Anita Ciesielka

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 104

Telefon kontaktowy

89-642-94-56

Adres e-mail

anita.ciesielka@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

  • zameldowania dokonuje się osobiście
  • lub Pełnomocnika
 Wnioskodawca otrzymuje z urzędu bezpłatne zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wazne do chwili zmiany miejsca zameldowania. Wnioskodawca otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi 17 zł.
1. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
2. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
3. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.
4. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik usc w miejscu zameldowania rodzica.

Wymagane Dokumenty

1.  Wypełniony formularz (niżej załączniki).
2.  Dowód osobisty lub paszport.
3.  Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument (oryginał) potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. W przypadku nowo wybudowanego domu

Czas realizacji

Niezwłocznie

Opłaty

  1. Czynności zgłoszenia zameldowania i wymeldowania nie podlegają opłacie skarbowej
  2. Opłacie skarbowej podlega: wydanie zaświadczenia - 17 zł  oraz złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie - 17 zł .Opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
  3. Opłatę skarbową wnosi się :
  • bezpośrednio w kasie Urzędu
  • przelewem na rachunek bankowy Urzędu: BGŻ SA o/Ostróda 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać także w formie dokumentu elektronicznego  cu.warmia.mazury.p elektroniczna skrzynka podawcza na platformie "CYFROWY URZĄD". Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wniosek powinien zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e- Puap w myśl ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.
Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017, poz. 657)
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015 r., poz.1852).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016, poz. 1827 ze zm.).
4. Udzielenia pełnomocnictwa: art. 33 § 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017, poz.1257)