Wersja obowiązująca z dnia

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zgodnie z art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić:

  • do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy,  z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
  • do Komendanta Powiatowej Policji, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (koordynator ratownictwa medycznego) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z wnioskiem  o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz  o przewidywanych zagrożeniach. 
  • do Komendanta oddziału Straży Granicznej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej);
  • Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej  z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych  lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).

Osoba kontaktowa

Izabela Długosz, Anna Gęstwicka, Anita Titz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-29, 89-642-94-55, 89-642-94-85

 Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie miasta Ostródy

 Do wniosku dołącz:

     1)   opinię Komendanta Powiatowej Policji,

     2)   opinię Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

     3)   opinię dyrektora  stacji pogotowia ratunkowego,

     4)   opinię powiatowego inspektora sanitarnego,

     5)   graficzny plan obiektu lub terenu, zawierający:

 -  oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

-  oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

-  oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

-  informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

-  oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące, jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące,

-  oznaczenie miejsca, gdzie będzie sprzedawany, podawany i spożywany alkohol do 3,5%,

     6) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

     7) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

     8)   instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej,

     9)   terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych –  w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,

  10)   informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  11)  informację o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,

  12)   informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL (o ile został nadany), numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

  13)   informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,

  14)   informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,

  15)   harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia obiektu lub terenu przez uczestników imprezy masowej, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania,

  16)   polisę ubezpieczeniową – w przypadku imprezy, na który wstęp jest odpłatny (kwota gwarancyjna, zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów),

  6.   Najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy otrzymasz pisemną decyzję o zezwoleniu na jej przeprowadzenie lub decyzję  o odmowie zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Czas realizacji:

Najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy zostanie wydana decyzja o zezwoleniu przeprowadzenie imprezy lub decyzja o odmowie zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Opłaty:

 82 zł -  opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowe

17 zł – opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową można uiścić na konto Urzędu  Miejskiego: BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia.

W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie np. opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.

 Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.2023, poz. 775 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 2023, poz. 616)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142)

Kontrola imprez:

W trakcie realizacji imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Ostróda, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Burmistrza Miasta wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

 Uwagi:

Organizator imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Miasta Ostróda z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Opinie: Komendanta Powiatowej Policji, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (koordynator ratownictwa medycznego) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Termin złożenia przez organizatora wniosku, o którym mowa w ust. 1 może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu. W takim przypadku opinie oraz instrukcję, o których mowa w ust. 1 organizator dołącza do wniosku niezwłocznie.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Załączniki