Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Miejska Ostróda
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Wersja z dnia

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zgodnie z art. 25 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić:

  • do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy,  z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
  • do Komendanta Powiatowej Policji, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (koordynator ratownictwa medycznego) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z wnioskiem  o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz  o przewidywanych zagrożeniach. 
  • do Komendanta oddziału Straży Granicznej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej);
  • Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej  z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych  lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).

Osoba kontaktowa

Izabela Długosz, Anna Gęstwicka, Anita Titz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-29, 89-642-94-55, 89-642-94-85

 Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl,

Miejsce odbioru:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie miasta Ostródy (wniosek do pobrania)

 Do wniosku dołącz:

     1)   opinię Komendanta Powiatowej Policji,

     2)   opinię Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

     3)   opinię dyrektora  stacji pogotowia ratunkowego,

     4)   opinię powiatowego inspektora sanitarnego,

     5)   graficzny plan obiektu lub terenu, zawierający:

 -  oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

-  oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

-  oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

-  informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,

-  oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące, jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące,

-  oznaczenie miejsca, gdzie będzie sprzedawany, podawany i spożywany alkohol do 3,5%,

     6) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

     7) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,

     8)   instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, opracowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej,

     9)   terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych –  w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,

  10)   informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

  11)  informację o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,

  12)   informację o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jej dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL (o ile został nadany), numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

  13)   informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,

  14)   informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,

  15)   harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia obiektu lub terenu przez uczestników imprezy masowej, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania,

  16)   polisę ubezpieczeniową – w przypadku imprezy, na który wstęp jest odpłatny (kwota gwarancyjna, zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów),

  6.   Najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy otrzymasz pisemną decyzję o zezwoleniu na jej przeprowadzenie lub decyzję  o odmowie zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Czas realizacji:

Najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy zostanie wydana decyzja o zezwoleniu przeprowadzenie imprezy lub decyzja o odmowie zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Opłaty:

 82 zł -  opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowe

17 zł – opłata skarbowa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową można uiścić na konto Urzędu  Miejskiego: BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia.

W przypadku opłaty bezgotówkowej na przelewie należy dokładnie oznaczyć dane wpłacającego oraz tytuł z jakiego powstało zobowiązanie np. opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.

 Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000.).

2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2022 r, poz. 1466 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2021 r., poz. 1923 ze zm.).

Kontrola imprez:

W trakcie realizacji imprezy, na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Ostróda, może nastąpić kontrola zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora imprezy masowej warunków określonych w zezwoleniu, uprawniony przedstawiciel Burmistrza Miasta wydaje decyzję o przerwaniu imprezy masowej, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

 Uwagi:

Organizator imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Miasta Ostróda z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Opinie: Komendanta Powiatowej Policji, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego (koordynator ratownictwa medycznego) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Termin złożenia przez organizatora wniosku, o którym mowa w ust. 1 może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu. W takim przypadku opinie oraz instrukcję, o których mowa w ust. 1 organizator dołącza do wniosku niezwłocznie.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Załączniki