Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Termin załatwienia

Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Ostródzie lub zgodnie z art. 25 ust. 1a na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy

Osoba kontaktowa

Maria Stępowska-Wosiek, Wioletta Pietkiewicz

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie pok. Nr 106

Telefon kontaktowy

89 642-94-55, 89 642-94-54

Adres e-mail

ewid@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Ostródzie  lub zgodnie z art. 25 ust. 1a na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy

Miejsce odbioru

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie pok. Nr 106

Wymagane Dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie miasta Ostródy (wniosek do pobrania)
Do wniosku dołącz:
1) opinię Komendanta Powiatowej Policji,
2) opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
3) opinię Kierownika Pogotowia Ratunkowego,
4) opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
5) graficzny plan obiektu lub terenu z zaznaczeniem:•miejsca na którym odbywać się będzie impreza
 • dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych, dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji
 • punktów pomocy medycznej
 • punktów czerpania wody do picia i do celów przeciwpożarowych
 • punktów informacyjnych
 • lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych
 • lokalizacji zaworów i przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej
 • lokalizacji innych punktów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu
 • rozmieszczenia służb porządkowych i służb informacyjnych
 • rozmieszczenia osób na imprezie oraz ewentualnym podziale osób na sektory
 • rozmieszczenia punktów gastronomicznych,
 • lokalizacji sanitariatów
6) instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej
7) terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie,
8)informację o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeśli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące - również liczbę miejsc stojących
9)informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
10)informacje o liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
11)wskazanie osoby wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa wraz z niezbędnymi dokumentami,
12)informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
13)informację o zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
14)informację o ewentualnym uznaniu imprezy za imprezę masową o podwyższonym ryzyku,
15)program i regulamin imprezy masowej wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
16)regulamin obiektu lub terenu wraz z informacją o udostępnieniu go uczestnikom imprezy,
17)pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
18)informację o warunkach łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
19)polisę ubezpieczeniową (w przypadku imprezy odpłatnej – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów),
20)informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej w przypadku imprezy organizowanej w strefie nadgranicznej lub komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej na terenie będącym w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,
21)wypisu z rejestru o prowadzeniu działalności gospodarczej,
22)protokół kontroli budowlanej obiektu,
23)harmonogram udostępniania obiektu lub terenu dla uczestników imprezy masowej,
24)rozmieszczenie miejsc i określenie czasu, w których prowadzona będzie sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych (nie dotyczy imprez masowych podwyższonego ryzyka).

Czas realizacji

Najpóźniej w terminie 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy zostanie wydana decyzję o zezwoleniu przeprowadzenie lub decyzję o odmowie zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 82 zł. 
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w  Ostródzie, jak również na konto Urzędu  Miejskiego: BGŻ SA. O/OSTRÓDA 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda.
 

Uwagi

Organizator imprezy masowej występuje do Burmistrza Miasta Ostródy z wnioskiem na przeprowadzenie imprezy masowej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy lub zgodnie z art. 25 ust. 1a na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016, poz. 23 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych ( tekst jednolity – Dz.U. z 2015 r., poz. 2139 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z  2016, poz. 1827)