Wersja obowiązująca z dnia

Uzyskanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Termin załatwienia

Do 30 dni

Osoba kontaktowa

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa uznawanej za agresywną wraz z załącznikami
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Czas realizacji

Do 30 dni

Opłaty

1.     Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na:

- pozostałe – 82 zł.

Opłatę skarbową można wnieść na rachunek bankowy BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016 lub uiścić w kasie Urzędu Miejskiego.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz.256.)
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r, poz 638)
  • Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.z 2003, Nr 77, poz. 687)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019, poz.1000 ze zm.)

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną