Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Uzyskanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Termin załatwienia

Do 30 dni

Osoba kontaktowa

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Wymagane Dokumenty

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa uznawanej za agresywną wraz z załącznikami
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Czas realizacji

Do 30 dni

Opłaty

1.     Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na:

- pozostałe – 82 zł.

Opłatę skarbową można wnieść na rachunek bankowy BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016 lub uiścić w kasie Urzędu Miejskiego.

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz.256.)
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r, poz 638)
  • Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.z 2003, Nr 77, poz. 687)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019, poz.1000 ze zm.)

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną