Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Uzyskanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Termin załatwienia

Do 30 dni

Osoba kontaktowa

Wioletta Pietkiewicz

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie
Pokój Nr 106

Telefon kontaktowy

89 642-94-55, 89 642-94-54

Adres e-mail

ewid@um.ostroda.pietkiewicz@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie
Pokój Nr 106

Wymagane Dokumenty

1.     Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami

2.     Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa uznawanej za agresywną wraz z załącznikami
3.     Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Czas realizacji

Do 30 dni

Opłaty

1.     Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na:

- pozostałe – 82 zł.
Opłatę skarbową można wnieść na rachunek bankowy BGŻ SA O/Ostróda 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170 lub uiścić w kasie Urzędu Miejskiego.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Podstawa prawna

1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23)

2.     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r, poz 856)
3.     Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.z 2003, Nr 77, poz. 687)
4.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016, poz.1827)

Załączniki

Pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną