Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Uzyskanie zezwolenia na hodowlę lub utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

Termin załatwienia

Do 30 dni

Osoba kontaktowa

Ewa Wosiek, Wioletta Pietkiewicz

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie
Pokój Nr 106

Telefon kontaktowy

89 642-94-55, 89 642-94-54

Adres e-mail

ewid@um.ostroda.pl, wosiek@um.ostroda.pl

Miejsce odbioru

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie
Pokój Nr 106

Wymagane Dokumenty

1.     Wniosek o wydanie zezwolenia na hodowlę psów rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami

2.     Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa uznawanej za agresywną wraz z załącznikami
3.     Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Czas realizacji

Do 30 dni

Opłaty

1.     Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na:

- wykonywanie działalności gospodarczej – 616 zł.
- pozostałe – 82 zł.
Opłatę skarbową można wnieść na rachunek bankowy BGŻ SA O/Ostróda 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170 lub uiścić w kasie Urzędu Miejskiego.
Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie udzielono zezwolenia. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

Podstawa prawna

1.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23)

2.     Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013r, poz 856)
3.     Rozporządzenie MSWiA z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U.z 2003, Nr 77, poz. 687)
4.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016, poz.1827)

Załączniki

Pobierz Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną