Wersja obowiązująca z dnia

Nadanie numeru PESEL Присвоєння номера PESEL

Termin załatwienia
    niezwłocznie

Osoba kontaktowa
Magdalena  Kosecka

Beata Wiśniewska

Łukasz Kalwiński

Miejsce załatwienia
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 103-104

Telefon kontaktowy
89-642-94-29, 89-642-94-54,89-642-94-14, 89-642-94-56

W celu sprawnej obsługi należy pobrać "numerek"  w pokoju nr 102 Urzędu Miejskiego w Ostródzie osobiście lub telefonicznie 89-642-94-29. Godziny pracy punktu rejestracji w Urzędzie Miejskim w Ostródzie: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek w godz. 7.30-15.00,w piątek w godz. 7.30-14.30.

Для  ефективного  обслуговування необхідно завантажити «номер»  в номері No 102 муніципального  офісу  в  Остроді  особисто  або  за  телефоном  89-642-94-29.

 

PESEL mogą uzyskać osoby:

 • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
 • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim przez  wnioskodawcę albo przez pracownika organu gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.  W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

Uwaga: małoletni od 12 roku życia musi być obecny przy składaniu wniosku, gdyż będą pobierane odciski palców.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL musisz złożyć osobiście,
 • dokument podróży, Karta Polaka lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie tożsamości (także nieważny), a w przypadku osób do 18 roku życia, również dokument potwierdzający urodzenia,
 • 1 kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nie przesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami (jak do paszportu).

Otrzymasz wydruk potwierdzenia nadania numeru PESEL.

 Opłaty

 • brak

Tryb odwoławczy

 • od decyzji o odmowie nadania numeru PESEL nie służy odwołanie

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz.103 ze zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz.2000 ze. zm.)

Inne informacje:

Numer PESEL na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze czynności materialno-technicznej obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom niebędącymi obywatelami Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka i członkom ich najbliższej rodziny, którzy opuścili terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022r. a następnie przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:

 • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
 • adres e-mail, z którego korzystasz.

Wcześniej wydany PESEL wymagać będzie uzupełnienia:

Osoby, które zdążyły otrzymać numer PESEL przed 16 marca 2022r. będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu, w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL / Заява про присвоєння номера PESEL

Jeżeli obywatel Ukrainy posiada już numer PESEL, a nie zawnioskował wcześniej o założenie Profilu Zaufanego, lub nie został on potwierdzony ze względów technicznych, może to zrobić na wniosek w organie dowolnej gminy.

Musi jednak posiadać numer telefonu polskiego operatora oraz adres e-mail.

Na podstawie art. 4 ust. 18 pkt 1a  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.) udostępnia się wzór wniosku o:

1) wprowadzenie numeru PESEL, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego do rejestru danych kontaktowych

2) potwierdzenie profilu zaufanego,sporządzony w języku polskim i ukraińskim.

Profil zaufany ułatwia dostęp do wielu usług i przyspiesza załatwianie spraw urzędowych. Dzięki niemu można założyć mobilną aplikację „diia.pl”, która razem z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem), uprawnia do przekraczania polskich granic, do przekraczania granicy zewnętrznej UE oraz do przemieszczania się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Jeżeli obywatel Ukrainy posiada już numer PESEL, a nie zawnioskował wcześniej o założenie Profilu Zaufanego, może to zrobić na wniosek w organie dowolnej gminy. Musi jednak posiadać numer telefonu polskiego operatora oraz adres e-mail. Wzór wniosku o założenie Profilu Zaufanego znajduje się w załączeniu.

Wzór wniosku o wpis do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu zaufanego w związku z konfliktem na Ukrainie - wniosek

Wzór oświadczenia obywatela Ukrainy o wyjeździe z Polski na okres powyżej 1 miesiąca

Klauzula RODO