Wersja obowiązująca z dnia

Wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy figurującym w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przed 1 lipca 2011 r. przez Burmistrza Miasta Ostróda

Termin załatwienia:

bez zbędnej zwłoki.

Osoba kontaktowa:

Anna Gęstwicka, Anita Titz

Miejsce załatwiania:

Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja Działalności Gospodarczej

pokój Nr 105

Telefon kontaktowy:

89-642-94-55, 89-642-94-85

Adres e-mail:

um@um.ostroda.pl.

Sposób zalatwienia sprawy:                                                                                                                                                             

W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG, to jest dane:

  • o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności przed 1 lipca 2011 r.,
  • o przedsiębiorcach, w zakresie informacji historycznych w wpisie w czasie, gdy organem ewidencyjnym był Burmistrz Miasta Ostróda ( do dnia przekazania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej - CEIDG  nie później niż  do 1 lipca 2011 r.).

Wymagane dokumenty:

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu:

BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789 .

Opłaty:

  • opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł *
  •  za ustanowienie pełnomocnika – 17 zł**

* W przypadku, gdy wydanie zaświadczenia o przedsiębiorcy figurującym w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przed 1 lipca 2011r. przez Burmistrza Miasta Ostróda wymagane jest do przedłożenia w ZUS, KRUS celem ustalenia praw emerytalno – rentowych,  wniosek o wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej, na podstawie art.2 ust.1, pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

** Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa: poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda.

Uwagi:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika za pośrednictwem operatora pocztowego, w wersji elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-PUAP, profil zaufany).
  2. Z dniem 1 lipca 2011 r. została utworzona  Centralna Ewidencja i Informacja  o Działalności Gospodarczej (CEIDG ) prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Organy ewidencyjne obowiazane były przenieść do dnia 31 grudnia 2011 r. do CEIDG dane przedsiebiorców wykonujacych działalność gospodarczą oraz tych, którzy ją zawiesili.
  3. Ponadto informuję, że od dnia 1 stycznia 2012 r. udostępnienie danych dot. przedsiębiorców w CEIDG, odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.biznes.gov.pl. gdzie można sprawdzić wpisy firm zarejestrowanych w Polsce, a organem rejestrowym dla istniejących podmiotów gospodarczych jest minister właściwy.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami informacje udostępniane w CEIDG są jawne, dostęp  do nich nie jest ograniczony. Jeśli chcą Państwo uzyskać uwierzytelniony dokument należy zwrócić się bezpośrednio do ministra  właściwego.                                           

 Bliższych informacji można uzyskać pod tel.  22 765 67 32, infolinia 801 055 088.

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2021r. poz., 1923.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz 2000.)

 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Załączniki: