Wersja obowiązująca z dnia

Kontrole zewnętrzne rok 2020

Lp

Jednostka kontrolująca

Jednostka kontrolowana

Zakres kontroli

Wynik kontroli

1

Poczta Polska

Urząd Miejski

Kontrola obowiązku rejestracji abonamentu RTV

 

2. Urząd Marszałkowski w Olsztynie Urząd Miejski Kontrola projektu nr RPWM.06.02.03-28-0041/17 pn.Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie zgodnie z umową, obejmująca kontrolę efektu  rzeczowego projektu oraz prawidłowości stosowania procedur dotyczących zamówień publicznych i wymogów proceduralnych RPO WiM 2014-2020. Informacja pokontrolna
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie Pływalnia kryta Aqua Ostróda Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne środowiska pracy w zakresie ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy Protokół kontroli
4. Izba Administracji Skarbowej Urząd Miejski Ocena gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2016 rok.  
5. Izba Administracji Skarbowej Urząd Miejski Ocena gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część wyrównawczą subwencji ogólnej w tym wykonywanie obowiązków związanych z wykazywaniem danych w sprawozdaniu z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP, stanowiących podstawę do jej naliczenia na 2017 rok.  
6. Centralne Biuro Antykorupcyjne Urząd Miejski Kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielenia i realizacji w latach 2017-2019 zamówienia publicznego pn. Dostawa autobusów w ramach projektu: Zrównoważony transport miejski w Ostródzie, przez Gminę Miejską Ostróda.

Protokół kontroli

Zastrzeżenia do treści protokołu kontroli

Odpowiedź Szefa CBA

7. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS Centrum Kultury w Ostródzie kontrola dokumentacji, stanowiącej podstawę do rozliczeń ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, dokonywanych przez Centrum Kultury w Ostródzie

protokół

informacja pokontrolna

odpowiedź

odpowiedź /2/