Wersja obowiązująca z dnia

Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców oraz z Rejestru PESEL

Termin załatwienia:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Osoba kontaktowa:
Łukasz Kalwiński

Agata Grzelakowska

Miejsce załatwienia:
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 103

Telefon kontaktowy:
89-642-94-56

89-642-94-57

Adres e-mail
um@um.ostroda.pl

Opłaty:
Opłata skarbowa:
za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu - 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Opłaty można wnieść na rachunek bankowy: BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Wniosek można złożyć:
osobiście,
pocztą,
ePUAP

Wymagane Dokumenty

  • wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu w oryginale. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, umowa najmu, decyzja administracyjna lub orzeczenie sadu (postanowienie o nabyciu spadku wraz z tytułem prawnym do lokalu jego spadkodawcy). Samodzielnym tytułem prawnym do lokalu nie jest: skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu, aneks do umowy najmu, umowa o wybudowanie domu tzw. Umowa deweloperska, decyzja podatkowa, zawiadomienie o zmianie danych w księgach wieczystych, postanowienie o nabyciu spadku, w którym sąd nie określił masy spadkowej,
  • umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (gdy o wydanie zaświadczenia wystękuje pośrednik w obrocie nieruchomościami).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2020 r. poz. 35, ze zm. ).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000.ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2021 r. poz. 2070).

Inne informacje

Zaświadczenie o liczbie osób zameldowanych pod określonym adresem wydaje organ prowadzący ewidencję ludności na wniosek właściciela mieszkania (osoby legitymującej się tytułem prawnym do lokalu), jego pełnomocnika lub na wniosek pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu. Rejestr mieszkańców nie zawiera informacji o własności lokali.

 

Załączniki