Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców oraz z Rejestru PESEL

Termin załatwienia:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Osoba kontaktowa:
Łukasz Kalwiński

Miejsce załatwienia:
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 103

Telefon kontaktowy:
89-642-94-56

Adres e-mail
um@um.ostroda.pl

Opłaty:
Opłata skarbowa:
za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu - 17 zł
za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Opłaty można wnieść w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Wniosek można złożyć:
osobiście,
pocztą,
ePUAP

Wymagane Dokumenty
Wypełniony formularz (niżej załącznik).
Dowód osobisty lub paszport.
W przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2019 r., poz. 1781 ).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570)

Załączniki: