Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców oraz z Rejestru PESEL

Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców oraz z Rejestru PESEL

Termin załatwienia:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Osoba kontaktowa:
Łukasz Kalwiński

Miejsce załatwienia:
Wydział Spraw Obywatelskich
pokój Nr 103

Telefon kontaktowy:
89-642-94-56

Adres e-mail
kalwinski@um.ostroda.pl

Opłaty:
Opłata skarbowa:
za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu - 17 zł
za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Opłaty można wnieść w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.

Wniosek można złożyć:
osobiście,
pocztą,
ePUAP

Wymagane Dokumenty
Wypełniony formularz (niżej załącznik).
Dowód osobisty lub paszport.
W przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz. 1000 ).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 za zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570)