Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Wydział Finansowo-Budżetowy - FN

Do zakresu działania Wydziału Finansowo-Budżetowego należy:
1.przygotowywanie projektów uchwał Rady dotyczących:
1)uchwalenia i zmiany budżetu Miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej,
2)przyjęcia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
3)stawek podatkowych i opłat lokalnych,
4)ustalania zasad udzielania zwolnień od podatków i opłat lokalnych oraz ulg,
5) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
6) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
2.opracowywanie materiałów do projektu budżetu Miasta i wieloletniej prognozy finansowej;
3.opracowywanie sprawozdań i informacji z wykonania budżetu,
4.przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian,
5. prowadzenie rachunkowości budżetu Miasta i rachunkowości budżetowej Urzędu w tym rachunkowości podatkowej oraz sprawozdawczości w tym zakresie, zgodnie z zasadami rachunkowości,
6. prowadzenie rozliczeń z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, z tytułu umów cywilno-prawnych oraz diet,
7. sporządzanie deklaracji w zakresie PIT ubezpieczeń społecznych i dokonywanie terminowych wpłat w zakresie dotyczącym deklaracji,
8. prowadzenie spraw w zakresie ewidencji, wymiaru i windykacji należności podatkowych i opłat lokalnych oraz wydawanie zaświadczeń na podstawie prowadzonych ewidencji,
9. prowadzenie kontroli powszechności opodatkowania,
10.prowadzenie spraw w zakresie stosowania ulg, umorzeń, rozkładanie na raty w podatkach i opłatach,
11.prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących pomocy publicznej w zakresie podatków od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego i leśnego, m. in. w zakresie: ustalania tej pomocy, wydawania zaświadczeń, sprawozdawczości, egzekwowania nienależnej pomocy publicznej, monitorowania itp.,
12. prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, występowanie z wnioskami o przekazanie miastu dotacji celowej oraz sporządzanie sprawozdań z wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego i rozliczeń dotacji celowych,
13. prowadzenie obsługi kasy w Urzędzie,
14.prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach budżetu Urzędu oraz przedsięwzięć realizowanych ze środków zewnętrznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
15. sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego,
16. kontrola i analiza sprawozdań z wykonania budżetu pod kątem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz prowadzenie spraw z tym związanych,
17. prowadzenie analitycznej ewidencji księgowej i windykacji niepodatkowych należności budżetowych Miasta i Skarbu Państwa,
18. sporządzanie sprawozdań z otrzymanych i wykorzystanych dotacji z budżetu państwa;
19. prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz spraw związanych z windykacją należności Funduszu,
20. opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, gospodarki kasowej oraz przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
21. prowadzenie scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług,
23. prowadzenie ewidencji sum depozytowych,
24. prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych miasta,
25. nadzór i kontrola gospodarki finansowej miejskich jednostek organizacyjnych,
26. rozliczanie wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.