Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka | wersja archiwalna

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

Wpisanie do rejestru stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wpisanie aktu stanu cywilnego

 

2. Załączniki:
• odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego - w przypadku, gdy odpis zagraniczny jest wydany na druku wielojęzycznym zgodnie z konwencją podpisaną w Wiedniu 8 września 1976 r. tłumaczenie nie jest wymagane;
• w przypadku, gdy zagraniczny akt nie posiada wszystkich danych, zawartych w polskim dokumencie, niezbędne są:
                 • w przypadku małżeństwa – oświadczenie od obywatela polskiego o noszonym nazwisku po zawarciu związku małżeńskiego, jeżeli akt zagraniczny nie określa tego nazwiska, poświadczone przez konsula, jeżeli osoba nie składa wniosku osobiście,

3. Do wglądu:
• dokumenty stwierdzające tożsamość 

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu sprostowania – 39,00 zł,
• za wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu uzupełnienia – 39,00 zł,

Nr konta do opłaty skarbowej: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. PODSTAWA PRAWNA

  • art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.),

VI.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VII.UWAGI:

1. Sprawy załatwia się w:
• USC Ostróda w pokoju 107, tel. 89-642-94-68
 

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:

  • osoba, której akt dotyczy,
  • inne osoby, które wykażą interes prawny lub faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.