Wersja nieobowiązująca z dnia

Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/osoby, której doręczono kartę powołania, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/osoby, której doręczono kartę powołania, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Osoba kontaktowa:

Izabela Długosz

 

Miejsce załatwienia:

 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie

ul. Adama Mickiewicza 24, pok.102

Telefon kontaktowy:

89-642-94-29

 

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/ osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
  • karta powołania do czynnej służby wojskowej* (do wglądu) albo zaświadczenie o jej odbywaniu wydane przez jednostkę wojskową lub wojskową komendę uzupełnień     (w przypadku żołnierza);
  • odpis skrócony aktu małżeństwa;
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (dzieci);
  • zaświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego członków rodziny (np. zaświadczenie z zakładu pracy, właściwego urzędu pracy, zakładu ubezpieczeń społecznych);
  • oświadczenie pełnoletniego członka rodziny o nieuzyskiwaniu dochodu z jakiegokolwiek tytułu (w przypadku braku własnych źródeł dochodu);
  • oświadczenie członka rodziny o braku dochodu (w przypadku braku własnych źródeł utrzymania),
  • inne dokumenty w zależności od okoliczności sprawy;

dowód osobisty osoby, której doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej*/żołnierza odbywającego tę służbę oraz pełnoletnich członków rodziny pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu (do wglądu).
*) nie dotyczy okresowej służby wojskowej.

Czas realizacji:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwołania:

Wnosi się odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostróda w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

- art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze. zm.);
- art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Inne informacje:

Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu osoby, której doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, jeżeli osobę obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Decyzję o przyznaniu żołnierzowi zasiłku, wydaje dowódca jednostki wojskowej na podstawie udokumentowanego wniosku tego żołnierza.

 Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.) żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek:

 1) pokrywa się:

a)     należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,

b)     należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,

c)     bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,

d)    należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu,
z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony,

e)    bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

2)    zawiesza się spłatę:

a)  pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,

b) kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielania kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.

Pożyczka i kredyty w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, jeżeli ze względu na nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

 Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych:

·      w pkt 1 - jest nieoddanie lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem oraz zawarcie przez żołnierza samotnego umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.

·      w pkt 2 - jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej.


Decyzję w tej sprawie wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego wnioskodawcy trwającego ponad trzy miesiące.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.