Wersja nieobowiązująca z dnia

Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/osoby, której doręczono kartę powołania, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Uznanie żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/osoby, której doręczono kartę powołania, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Osoba kontaktowa:

Izabela Długosz

 

Miejsce załatwienia:

 Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Ostródzie

ul. Adama Mickiewicza 24, pok.102

Telefon kontaktowy:

89-642-94-29

 

Adres e-mail

ewid@um.ostroda.pl,  izabela.dlugosz@um.ostroda.pl

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek żołnierza w czynnej służbie wojskowej*/ osoby, której doręczono kartę powołania do tej służby, o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
  • karta powołania do czynnej służby wojskowej* (do wglądu) albo zaświadczenie o jej odbywaniu wydane przez jednostkę wojskową lub wojskową komendę uzupełnień     (w przypadku żołnierza);
  • odpis skrócony aktu małżeństwa;
  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka (dzieci);
  • zaświadczenie o wysokości dochodu miesięcznego członków rodziny (np. zaświadczenie z zakładu pracy, właściwego urzędu pracy, zakładu ubezpieczeń społecznych);
  • oświadczenie pełnoletniego członka rodziny o nieuzyskiwaniu dochodu z jakiegokolwiek tytułu (w przypadku braku własnych źródeł dochodu);
  • oświadczenie członka rodziny o braku dochodu (w przypadku braku własnych źródeł utrzymania),
  • inne dokumenty w zależności od okoliczności sprawy;

dowód osobisty osoby, której doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej*/żołnierza odbywającego tę służbę oraz pełnoletnich członków rodziny pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu (do wglądu).
*) nie dotyczy okresowej służby wojskowej.

Czas realizacji:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwołania:

Wnosi się odwołanie do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia

Podstawa prawna:

- art. 127 ust. 1 i 3, art. 128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 ze. zm.);
- art. 35 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Inne informacje:

Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu osoby, której doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej są jego małżonek, dzieci, rodzice oraz osoby, jeżeli osobę obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, o ile nie uzyskują oni dochodu lub uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Żołnierzom zasadniczej służby wojskowej posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny w czasie odbywania służby przysługuje zasiłek w kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego, ustalanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Decyzję o przyznaniu żołnierzowi zasiłku, wydaje dowódca jednostki wojskowej na podstawie udokumentowanego wniosku tego żołnierza.

 Zasiłek wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę. Zasiłek wypłaca się za okres pełnienia czynnej służby wojskowej. Jeżeli żołnierz nabył prawo do zasiłku po dniu stawienia się do zasadniczej służby wojskowej, zasiłek wypłaca się od dnia nabycia tego prawa, miesięcznie z dołu, w terminie wypłaty uposażenia. Kwotę zasiłku za okres krótszy niż miesiąc ustala się w wysokości 1/30 miesięcznej kwoty zasiłku na każdy dzień.

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1534 z późn. zm.) żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek:

 1) pokrywa się:

a)     należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,

b)     należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,

c)     bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,

d)    należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu,
z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony,

e)    bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

2)    zawiesza się spłatę:

a)  pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,

b) kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielania kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.

Pożyczka i kredyty w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, jeżeli ze względu na nich żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

 Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych:

·      w pkt 1 - jest nieoddanie lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego do bezpłatnego używania albo w najem lub w podnajem oraz zawarcie przez żołnierza samotnego umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.

·      w pkt 2 - jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej.


Decyzję w tej sprawie wydaje wójt lub burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego wnioskodawcy trwającego ponad trzy miesiące.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.