Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie - konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2017

OGŁOSZENIE


Na podstawie § 4 Uchwały Nr XIX/104/2012 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda, w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.) oraz Uchwałą Nr XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


BURMISTRZ MIASTA OSTRÓDA


ogłasza konkurs ofert na realizację zadańz zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda w roku budżetowym 2017
1. Rodzaj zadania:
Zadanie nr V uos
- Szkolenie sportowe zawodników oraz udział klubu sportowego w rozgrywkach piłki nożnej co najmniej na poziomie III ligi rozgrywkowej, organizowanej przez ogólnopolski związek sportowy
kwota dotacji: 30.000 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/
Oferty-wnioski na wszystkie zadania (w jednym egzemplarzu) wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać na piśmie w zamkniętej kopercie, z oznaczeniem symbolu i nazwy zadania, w terminie do dnia 19.10.2017 r. (do godz. 15.30) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 lub przekazać korespondencyjnie na wskazany adres (decyduje data wpływu oferty-wniosku do Urzędu Miejskiego w Ostródzie).
Otwarcie ofert-wniosków nastąpi w dniu 20.10.2017 r. w sali konferencyjnej nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 /ogodz. 8.30/.
Opis zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda, wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego zadania, zasady przyznawania dotacji, miejsce i warunki realizacji każdego zadania oraz termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w specyfikacjach poszczególnych zadań, które udostępniono na:
1) tablicy ogłoszeń - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24
oraz na stronach internetowych:
2) Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Ostróda
http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/kategoria/827/konkursy-ofert-2017.html
(zakładka => organizacje pozarządowe => konkursy ofert na realizację zadań publicznych)
3) Gminy Miejskiej Ostróda
http://www.ostroda.pl/
(zakładka => komunikaty i ogłoszenia)
Wzóroferty-wniosku na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przez Gminę Miejską Ostróda oraz specyfikacje konkursowe poszczególnych zadań, dostępne są ponadto w Urzędzie Miejskim w Ostródzie pokój nr 114, w godz. 7.30-15.30.
/Burmistrz Miasta Ostróda/
Ostróda, dnia 25 wrzesień 2017 r.

Załączniki