Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Dorota Kubacka

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

Termin załatwienia

Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi 3 miesiące. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży w terminie późniejszym.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Trzcińska, Anna Margalska

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 204 G

Telefon kontaktowy

89 642-94-23, 89 642-94-22

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl, malgorzata@um.ostroda.pl anna.margalska@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Z chwilą otrzymania wniosku Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie weryfikuje możliwość przeznaczenia lokalu do sprzedaży a następnie  przygotowuje niezbędne dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj.zrządzenie Burmistrza Miasta o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu, przygotowuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, który podlega ogłoszeniu w prasie miejscowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszcza w biuletynie informacji publicznej na okres 21 dni, po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej
1.       Pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych przysługuje najemcom jeżeli najem został nawiązany na czas nieokreślony.
 2.    Pierszeństwo w nabyciu lokali użytkowych i garaży przysługuje najemcy lub dzierżawcy, jeśli umowa zawarta z tym najemcą lub dzierżawcą trwa co najmniej 18 miesięcy zgodnie z Uchwałą Nr LX/404/2006 zmieniającą Uchwałę Nr XLII/319/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005 r.  § 1 pkt a  w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych .
3.       Lokale mieszkalne sprzedawane są na zasadach określonych w Uchwale Nr XLII/319/2005 (z późn. zm.) w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych (Dz. Urz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 162 z 2005 r. poz. 1844) zmienionej Uchwałą Nr LX/404/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 września 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 151, poz. 2230 z 2006 r.) i Uchwałą Nr XXXV/218/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 26, poz. 488 z dnia 19 lutego 2009 r.)
.
 

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 204 G

Wymagane Dokumenty

Wniosek

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj.:
-          koszty wyceny nieruchomości (lokalu mieszkalnego i użytkowego wraz z gruntem),
-          koszty podziału geodezyjnego,
-          koszty sporządzenia aktu notarialnego,
-       koszty nabycia nieruchomości,
-          koszty sądowe