Wersja obowiązująca z dnia

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

Termin załatwienia

Termin załatwienia wniosków o nabycie lokali w budynkach przygotowanych do sprzedaży pod względem prawnym wynosi 3 miesiące. W pozostałych przypadkach informuje się wnioskodawcę, że wniosek zostanie załatwiony po przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży w terminie późniejszym.

Osoba kontaktowa

 Anna Margalska

Miejsce załatwienia

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 204 G

Telefon kontaktowy

 89 642-94-22

Adres e-mail

um@um.ostroda.pl

Sposób załatwienia

Z chwilą otrzymania wniosku Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie weryfikuje możliwość przeznaczenia lokalu do sprzedaży a następnie  przygotowuje niezbędne dokumenty niezbędne do sprzedaży lokalu lub budynku tj.zrządzenie Burmistrza Miasta o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży, zleca rzeczoznawcy majątkowemu wycenę lokalu (budynku) i gruntu, przygotowuje wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, który podlega ogłoszeniu w prasie miejscowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i zamieszcza w biuletynie informacji publicznej na okres 21 dni, po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu przygotowuje protokół z rokowań, który jest podstawą zawarcia umowy notarialnej

1.  Pierwszeństwo w nabyciu lokali mieszkalnych przysługuje najemcom jeżeli najem został nawiązany na czas nieokreślony.

 2. Pierszeństwo w nabyciu lokali użytkowych i garaży przysługuje najemcy lub dzierżawcy, jeśli umowa zawarta z tym najemcą lub dzierżawcą trwa co najmniej 18 miesięcy zgodnie z Uchwałą Nr LX/404/2006 zmieniającą Uchwałę Nr XLII/319/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005 r.  § 1 pkt a  w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych .

3. Lokale mieszkalne sprzedawane są na zasadach określonych w Uchwale Nr XLII/319/2005 (z późn. zm.) w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych (Dz. Urz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 162 z 2005 r. poz. 1844) zmienionej Uchwałą Nr LX/404/2006 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 20 września 2006 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 151, poz. 2230 z 2006 r.) i Uchwałą Nr XXXV/218/2009 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 26, poz. 488 z dnia 19 lutego 2009 r.)

Miejsce odbioru

Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej , pok. Nr 204 G

Wymagane Dokumenty

Wniosek

Opłaty

Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.

Nabywca ponosi koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży tj.:

- koszty wyceny nieruchomości (lokalu mieszkalnego i użytkowego wraz z gruntem),

- koszty podziału geodezyjnego,

- koszty sporządzenia aktu notarialnego,

- koszty nabycia nieruchomości,

- koszty sądowe

Podstawa prawna

Art. 34 ust. 1 pkt 3, ust. 6art.37 ust.2 pkt 1 i art.70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.). Ustanawiania odrębnej własności lokali w domach wielolokalowych dokonuje się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1048.).

Uchwała Nr XLII/319/2005 w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Uchwała Nr LX /404/ 2006 zmieniająca uchwałę Nr XLII/319/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych. 

Uchwała Nr XXXV/218/2009 zmieniająca uchwałę Nr XLII/319/2005 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 5 października 2005 w sprawie przyznania pierwszeństwa przy nabyciu lokali w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Załączniki