Wersja obowiązująca z dnia

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

 • Naczelnik Wydziału
  Bożena Ratajczyk
 • Siedziba:
  Urząd Miejski w Ostródzie ul. Mickiewicza 24
 • Zakres spraw i zadań do realizacji:
 1. prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, utrzymywaniem, reorganizacją, likwidacją miejskich przedszkoli i szkół oraz tworzenie kadrowych i organizacyjnych warunków do realizacji ich zadań statutowych,
 2. ustalanie sieci przedszkoli i szkół podstawowych oraz ich obwodów,
 3. wdrażanie i monitorowanie polityki oświatowej prowadzonej przez Miasto w oparciu o jednostkowe sprawozdania placówek oświatowych i zbiorcze sprawozdanie stanowiące informację o stanie realizacji zadań oświatowych,
 4. prowadzenie postępowania zmierzającego do wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli; przygotowanie dokumentów powołujących na te stanowiska,
 5. opiniowanie kandydatów na wicedyrektorów,
 6. prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i przedszkoli: przygotowywanie projektów decyzji płacowych, dodatków funkcyjnych, motywacyjnych, nagród; prowadzenie ewidencji urlopów pracowniczych i rejestru delegacji służbowych,
 7. dokonywanie, w porozumieniu z Warmińsko – Mazurskim Kuratorem Oświaty w Olsztynie, oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,
 8. przygotowywanie projektów regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli,
 9. organizacja i przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zakończonych wydaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej,
 10. opracowywanie założeń do projektów organizacyjnych szkół i przedszkoli, analiza projektów organizacyjnych i ich opiniowanie,
 11. przygotowywanie wniosków o przyznanie odznaczeń i nagród burmistrza, kuratora, ministra dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych,
 12. przeprowadzanie procedury zasad podziału środków finansowych na wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich,
 13. organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli i podział środków na doskonalenie,
 14. określanie zasad organizacji zajęć pozalekcyjnych,
 15. koordynacja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu wspaniałych,
 16. realizacja zadania w zakresie przyznawania uczniom szkół prowadzonych przez Miasto nagrody za wybitne osiągnięcia edukacyjne ,,Szkolny As Ostródy”,
 17. organizacja przeglądów placówek oświatowych, których celem jest ocena przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego,
 18. opiniowanie planowanych zadań remontowych i inwestycyjnych szkół i przedszkoli,
 19. uczestniczenie w opracowywaniu założeń do projektu budżetu w zakresie oświaty, kultury i sportu,
 20. wspieranie i współorganizowanie współpracy młodzieży z zagranicą,
 21. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem żłobka i klubów dziecięcych, w tym prowadzenie rejestru niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych, wydawanie decyzji w sprawie wykreślenia żłobka lub klubu dziecięcego z rejestru, sprawowanie nadzoru w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
 22. prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych z zakładaniem szkół publicznych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
 23. realizacja rządowych programów,
 24. prowadzenie spraw związanych z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Ostródy
 25. prowadzenie weryfikacji sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych z wykonania budżetu przez jednostki oświatowe i żłobek oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z realizacji budżetu placówek oświatowych i żłobka,
 26. weryfikowanie projektów planów finansowych jednostek oświatowych i żłobka, opracowywanie zbiorczego projektu placówek oświatowych i żłobka,
 27. ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków, nadzorowanie i kontrola nad prawidłowym wykonaniem budżetu placówek oświatowych i żłobka: nadzór i kontrola dokumentacji finansowej prowadzonej w placówkach oświatowych i przekazywanej do wydziału, opracowywanie części opisowej z przebiegu wykonania budżetu w placówkach oświatowych i żłobku,
 28. gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących szkół i przedszkoli, w tym niepublicznych przedszkoli, w bazie danych Systemu Informacji Oświatowej,
 29. weryfikacja danych będących podstawą do naliczania miastu części oświatowej subwencji ogólnej,
 30. rozliczanie jednorazowego dodatku uzupełniającego dla poszczególnych grup awansu zawodowego nauczycieli,
 31. przeprowadzanie procedury udzielania dotacji placówkom publicznym i niepublicznym oraz klubom dziecięcym, prowadzonym przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego: naliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji zgodnie z obowiązującym prawem,
 32. przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu oraz o przebiegu zatrudnienia byłych pracowników oświaty,
 33. prowadzenie bazy danych w ramach systemu informacji oświatowej oraz obowiązującej sprawozdawczości statystycznej,
 34. prowadzenie spraw związanych z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli,
 35. prowadzenie spraw związanych z instytucjami kultury m.in.: tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia instytucji kultury, nadawania im statutów oraz zapewnienia instytucjom kultury właściwych warunków działania;
 36. monitorowanie realizacji programu działania instytucji kultury;
 37. współpraca z Centrum Kultury w Ostródzie przy opracowywaniu i realizacji kalendarza miejskich imprez kulturalnych,
 38. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 39. upowszechnianie kultury we współpracy z Centrum Kultury w Ostródzie,
 40. przygotowywanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych i artystycznych,
 41. upowszechnianie sportu i kultury fizycznej we współpracy z Ostródzkim Centrum Sportu i Rekreacji oraz stowarzyszeniami sportowymi,
 42. obsługa i koordynowanie prac Rady Sportu,
 43. współpraca ze szkołami w zakresie realizacji zadań w zakresie sportu,
 44. przeprowadzanie wspólnie z Pełnomocnikiem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi kontroli realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w zakresie sportu i rekreacji finansowanych z budżetu miasta,
 45. pozyskiwanie środków finansowych na działalność w zakresie sportu i rekreacji,
 46. prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, promowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Ostródy,
 47. prowadzenie spraw w zakresie realizacji Ostródzkiej Karty Dużej Rodziny,
 48. realizacja zadań związanych z Programem Wieloletnim "Senior+",
 49. realizacja zadań w zakresie wspierania działań organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta za pośrednictwem Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych,
 50. prowadzenuie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi należy:

1. współpraca z ostródzkimi organizacjami pozarządowymi oraz Ostródzką Radą Organizacji Pozarządowych,

2. koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz Rady w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,

3. przygotowywanie projektów umów i programów, w tym rocznych programów współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi,

4. organizacja otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych oraz zlecanie zadań w trybie pozakonkursowym,

5. monitorowanie realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym,

6. prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych, działających na terenie Miasta,

7. promowanie organizacji pozarządowych,

8. prowadzenie monitoringu źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych i informowanie organizacji pozarządowych o takich możliwościach,

9. opracowywanie projektu sprawozdania składanego Radzie z realizacji programu współpracy,

10. organizowanie spotkań dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz szkoleń dla organizacji pozarządowych.