Wersja nieobowiązująca z dnia

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów

Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów.

Osoba kontaktowa

Beata Janowiak

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta – Kancelaria Ogólna  Urzędu Miejskiego w Ostródzie  ul. Mickiewicza 24 , 14-100 Ostróda - pokój  119 w godzinach pracy, tj. :
poniedziałek – piątek  od  7.30  do  15.30. lub przesłać pocztą na adres:
lub przesłać pocztą na adres:

Burmistrz Miasta Ostróda
ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

Telefon kontaktowy

tel. 89 642 94 18

Adres e-mail

janowiak@um.ostroda.pl 

Termin załatwiania

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Sposób załatwienia

Pracownik Urzędu Miasta prowadzi postępowanie administracyjne obejmujące m.in. oględziny przedmiotu postępowania (drzew i krzewów) na gruncie. Następnie w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy przygotowuje projekt stosownej decyzji.

Miejsce odbioru

Decyzja doręczana jest drogą korespondencyjną za potwierdzeniem odbioru. Osoby fizyczne decyzję mogą odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej , pok. 206 (tel. 89 642-94-18)

Wymagane dokumenty

Prawo uzyskania zezwolenia przysługuje posiadaczowi nieruchomości. Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym zobowiązany jest uzyskać zgodę jej właściciela. W przypadku współwłasności wniosek winni złożyć zgodnie wszyscy współwłaściciele (dotyczy to również wspólnot mieszkaniowych do 7 lokali) lub jeden ze współwłaścicieli po uzyskaniu zgody pozostałych. Zgoda właściciela nie jest wymagana od spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali), w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi.

 

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej);
 3. zgodę właściciela, jeżeli jest wymagana lub w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali) oświadczenie o udostępnieniu informacji (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej);
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu (np. świerk pospolity, brzoza brodawkowata, żywotnik zachodni; świerk, brzoza, żywotnik jest niewystarczające);
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  • posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni
  • nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo projekt zagospodarowania działki (dotyczy usuwania drzew w związku z inwestycją);projekt planu nasadzeń zastępczych, przesadzenia drzew lub krzewu – jeżeli są planowane

Formularz wniosku oraz załączników w formacie edytowalnym do wypełnienia w  komputerze oraz do wydruku w formacie pdf (do pobrania poniżej)

Opłaty

Wniosek o zezwolenie, ani zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej. Posiadacz nieruchomości ponosi opłatę za usuwanie drzew i krzewów w wysokości i na zasadach określonych w ustawie oraz przepisach wykonawczych. Z opłaty zwolnione są m.in. następujące przypadki:

 • gdy drzewo lub krzew zagraża bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejącym obiekcie budowlanym lub funkcjonowaniu urządzeń typu sieć kanalizacji, sieć energetyczna itp.;
 • gdy drzewa lub krzewy, obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • gdy topole o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależące do gatunków rodzimych,  zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków.

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ostródy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

Przepisów w sprawie usunięcia drzew i krzewów z terenu nieruchomości  nie stosuje się do:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty – w zależności od podmiotu usuwającego należy sporządzić stosowną dokumentację, w tym fotograficzną i przekazać ją burmistrzowi lub w przypadku m.in. osób fizycznych, spółdzielni, wspólnot, poinformować burmistrza, który przy pomocy swoich służb przeprowadzi oględziny i sporządzi z tej czynności stosowną dokumentację.
 • Formularz zgłoszenia wywrotów i złomów drzew i krzewów (do pobrania poniżej)

Pozostałe przypadki wymienione są w art.  83f  ustawy o ochronie przyrody
 

Podstawa prawna

 • Rozdział 4 Ochrona terenów zieleni i zadrzewień ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
  o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zm.),
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2016 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2017 (M.P. z 2016. poz. 1018).

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.